Zorg

Contact gegevens zorgjuf:
Myriam Van Reeth
zorgklas@dekrinkelschool.be


Overeenkomstig hun individuele mogelijkheden trachten we voor meer kinderen dan voorheen het onderwijs optimaal in te richten door specifieke hulpverlening. 

Hoe wordt dit in onze school praktisch gerealiseerd?

 • Bij de kleuters
  Kleuters worden uitvoerig geobserveerd. Deze observaties worden genoteerd op een observatielijst en in de klassenraad besproken. Probleemkinderen worden extra opgevolgd en individueel begeleid door de klas- en zorgjuf. Wij willen:
  • eventuele problemen vroegtijdig opsporen
  • problemen overleggen binnen het team
  • een stappenplan opstellen
  • een gesprek aangaan met de ouders.
 • In de lagere school
  In elke klas proberen we zoveel mogelijk te differentieren zodat elke leerling volgens zijn niveau en tempo leerstof verwerft. De klastitularis doet zo nodig een oproep op de zorgleerkracht om de kinderen gerichter te begeleiden.

  Enkele keren per jaar wordt een klas- en leerlingenbespreking gehouden. Daarin worden de leerlingen geevalueerd op leefhouding en leergebied. Deze evaluaties worden bijgehouden in een individueel dossier.
  De leerstof wordt eventueel aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Als dit onvoldoende blijkt, wordt de hulp van de zorgleerkracht ingeroepen om samen de leerachterstanden weg te werken.
  In de loop van de hulpperiode worden de ouders regelmatig ingelicht over de vorderingen van hun kind (individueel kaftje of via agenda). De nadruk wordt niet alleen gelegd op basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, spellen en schrijven. Er wordt ook veel belang gehecht aan een vlotte sociale omgang.
  Bij het opstellen van een werkplan geeft het CLB concrete hulpadviezen.
  Bij eventuele leer-, opvoedings- of socio-emotionele problemen kan u ook steeds een beroep doen op het Centrum voor leerlingbegeleiding: